Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.naramkaren.sk je:

 

Mgr. Marianna Kosová

Veľká Okružná 15

01001 Žilina

IČO:46942866

DIČ:1076161614

Zapísaný na okresnom úrade Nitra, číslo živnostenského registra: 430-42495

Zodpovedná osoba : Marianna Kosová (0917683675)

email: info@naramkaren.sk (môžete ma kontaktovať nonstop- 24h ) 

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU 

 

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok vložiť do košíka a daný produkt Vám bude vložený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vyplnení objednávkového formulára.

 

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH, nakoľko firma nie je platcom DPH.  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY 

 

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@naramkaren.sk na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky, alebo telefonicky na tel. č.: +421 917683675. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet .

 

Neručíme

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Všetky vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami internetového obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

 

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru sa realizujú formou nákupného košíka ( minimálna hodnota nákupu nie je stanovená ), ku každej objednávke účtujeme náklady na doručenie.

Do objednávkového formuláru uvádzajte vo vlastnom záujme presné a pravdivé údaje.

Predajca si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka v prípade nutnosti overenia alebo upresnenia údajov v objednávke.

 

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene ceny tovaru, platí cena v pôvodnej objednávke.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Mgr. Marianna Kosová, so sídlom Veľká Okružná 15, 01001 Žilina, IČO 46942866 , DIČ 1076161614, zapísaný na okresnom úrade Nitra, číslo živnostenského registra: 430-42495 (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.naramkaren.sk (ďalej len “systém”). VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.naramkaren.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.  Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

 

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Mgr. Marianna Ivančíková.

 

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

V našom e-shope môžete nakupovať aj bez registrácie. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.naramkaren.sk sú záväzné.

Tovar vyrobený podľa požiadaviek zákazníka nie je možné vrátiť nakoľko sa jedná o výrobok vyrobený na mieru. Týka sa to aj gravírovaných výrobkov. 

 

2. MOŽNOSŤ PLATBY 

 

Za objednaný tovar môžete zaplatiť viacerými  spôsobmi:

a.) PREVODOM alebo HOTOVOSTNÝM VKLADOM  na bankový účet(objednany Tovar treba uhradiť najneskôr do 3 pracovných dni, inak bude objednávka stornovaná )

SR –Eur účet – Tatra Banka a.s.

číslo účtu: 2923885977/1100

IBAN: SK4211000000002923885977

Variabilný symbol sa zhoduje s ID číslom vašej objednávky a obdržíte ho v potvrdzujúcom maili.

b.) Platbou kartou cez platobnú bránu TRUSTPAY

c.) Dobierkou – pri preberaní tovaru

 

3.DODACIE PODMIENKY

 

Miesto t.j. adresa a spôsob dodania tovaru je  v súlade s údajmi, ktoré kupujúci záväzne uviedol vo svojej objednávke.

Tovar doručujeme kurierskou službou GLS

Kuriér - doručenie do SR /pri platbe na účet/ 3,50 Eur

Kuriér - doručenie do ČR /pri platbe na účet/ - 6 Eur

Kuriér dobierka do SR - 4.50 Eur

Kuriér dobierka do ČR - 7 Eur

- pri objednávke nad 38 Eur poštovné zadarmo

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1 dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje.

Tovar sa predávajúci zaväzuje zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na  fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

 

4.NEPREVZATIE ZÁSIELKY

 

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 €. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu, poplatok za vrátenie balíka, obalový materiál, administratíva . Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou a taktiež poštou faktúra (splatnosť 14 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.

 

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

 

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

 

Pri neprevzatí zásielky, teda porušení zmluvy a odmietaním komunikácie sa kupujúci automaticky zaradí na Čiernu listinu zákazníkov. So zákazníkmi umiestnenými na tejto listine odmietame ďalšiu spoluprácu. Ak takýto zákazník uhradí všetky náklady, ktoré musel predávajúci vynaložiť na odoslanie objednávky, tohto kupujúceho z listiny vymažeme. Táto listina nie je verejne prístupná a slúži len na interné nahliadnutie. 

 

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pre účely zaslania tovaru formou internetového obchodu a aj pre účely objednávok na individuálne riešenie je potrebné pracovať aj s vašimi osobnými údajmi . Ich spracovanie podlieha platným zákonom SR o ochrane osobných údajov a používaním našich služieb dávate súhlas s ich spracovaním pre  uvedené účely.

 

Kupujúci, pokiaľ ide o fyzickú osobu, je povinný poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvlého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ ide o právnickú osobu, kupujúci musí uviesť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane  PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Všetky spomínané údaje sú nevyhnutné pre správny priebeh plnenia obchodného vzťahu. Používajú sa k vytvoreniu daňových dokladov, distribúcii a všetkých ďalších úkonov  nevyhnutných pre spracovanie plnenia medzi kupujúcim a predávajúcim. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a v žiadnom príprade sa neposkytujú žiadnym tretím subjektom. Výnimku tvoria iba subjekty ako: banka (poskytnutie mena) a doručovateľské firmy (zadanie adresy pre distribúciu tovaru). Ide o jednorazové poskytnutie údajov pre spracovanie objednávky.

 

Všetky momentálne ponúkané formy elektronického bankovníctva (platba tovaru cez internet) sú realizované výhradne na stránkach banky kupujúceho. Predávajúci operuje iba so skutočnosťou o realizácii platby(úspešná alebo neúspešná platba), prípadne poskytnutia čísla účtu pre vrátenia peňazí. Iné skutočnosti ako je prihlasovacie údaje, heslá a pod. sa predávajúci nedozvie.

Pokiaľ si kupujúci praje zrušiť registráciu, informuje o tom predávajúceho mailom alebo po príhlasení sa do svojho účtu tento môže zmazať.   V prípade, že sa kupujúci rozhodne vymazať svoju mailovú adresu z rozosielacej databázy, informuje o tom predávajúceho mailom. Následne o vymazaní bude kupujúci upovedomený.

Aktualizovanie svojich údajov môže kupujúci urobiť kedykoľvek po prihlásení sa na svoje konto.

Kupujúci pri používaní internetového obchodu www.naramkaren.sk súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci poskytuje túto skutočnosť na dobu neurčitú a môže ju kedykoľvek odvolať. Súhlas zaniká v dobe 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s údajmi sú uvedené v zákone.